Bảo lãnh con - Những người được đi theo

Ngày đăng: (26-01-2016 09:55 AM) - Lượt xem: 414

THẺ XANH BẢO LÃNH CON - NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC ĐI THEO

Khi một thường trú nhân bảo lãnh cho con mà người con lại có con thì những người con này cũng được đi theo với điều kiện những người con này phải dưới 21 tuổi chưa có gia đình sau khi đã khấu trừ tuổi theo luật khấu trừ. 
 
Tuổi của những người con dưới 21 tuổi được tính như sau: 
Lấy ngày visa đáo hạn (dựa trên bảng visa bulletin) trừ cho thời gian hồ sơ đợi ở Sở di trú, nếu con số nhỏ hơn 21 thì đủ điều kiện, nếu lớn hơn 21 tuổi thì hồ sơ bị loại (không được đi theo cùng gia đình) 

Thẻ xanh bảo lãnh con người được đi theo

Giải thích rõ hơn: thí dụ như vào ngày visa đáo hạn cháu bé được 25 tuổi mà thời gian hồ sơ chờ đợi ở Sở di trú là 6 năm ( thời gian này được tính từ ngày ưu tiên cho đến khi hồ sơ được chấp thuận). 25 trừ 6 bằng 19 (nhỏ hơn 21), vậy cháu bé sẽ được đi theo cùng gia đình.

Lưu ý đặc biệt: hồ sơ thẻ xanh bảo lãnh cho con, chỉ có thể bảo lãnh cho con chưa có gia đình, không thể  bảo lãnh cho con đã có gia đình nên trong lúc hồ sơ bảo lãnh con trên 21 tuổi hoặc dưới 21 tuổi mà người con lập gia đình thì hồ sơ sẽ bị hủy ngay vào giây phút hôn thú được cấp ra mặc dù sau đó hai người ly hôn hồ sơ cũng đã bị hủy bỏ.